Antimobbe-strategi

Trivselsmål

På Friskolen Højmark Børneverden vil vi ikke acceptere mobning.

På vores friskole tror vi på det forpligtende fællesskab. Vi tror på, at vi gennem fællesskab i høj grad kan skabe god trivsel blandt vores elever. I vores værdigrundlag skriver vi:

 • Et forpligtende fællesskab bygger på nærhed, rummelighed og respekt.
 • Et forpligtende fælleskab bygger på ansvarlighed.
 • Et forpligtende fællesskab er et sted, hvor børn og voksne oplever trivsel og et godt arbejdsklima, og hvor alle føler livsglæde.

Vi ønsker et miljø på friskolen, hvor alle børn trives og får mulighed for at udvikle sig optimalt.

Derfor er trygheden, nærværet og åbenheden vores nøgle til at bekæmpe mobning. Det er vigtigt for os at understrege, at vi tager hånd om både de børn, som udsættes for mobning, men også de børn, som udsætter andre for mobning. Ofte er der en dybereliggende årsag til, at mobningen opstår og nogle børn kommer til at mobbe andre.

Vi har udarbejdet en strategi, som vi tager i brug, hvis vi oplever at et barn føler sig mobbet eller mobber andre.

 • Friskolen skal være et trygt miljø, hvor alle skal bevare glæden ved at komme. 
 • Ethvert barn på friskolen skal vide at det trygt kan henvende til de voksne og blive taget alvorligt og hjulpet.
 • Skole og hjem skal samarbejde om det fælles ansvar for det enkelte barn og for friskolen som helhed.

For at gøre vores antimobbestrategi så nærværende og vedkommende for børnene som muligt, har vi valgt at have en maskot Elmer på friskolen, som skal være et symbol på fællesskab og venskab og plads til forskellighed. 

Elmer

Vores Maskot hedder Elmer og er en multifarvet, positiv og optimistisk elefant, som ikke er helt som de andre elefanter. Han er nemlig ternet og har mange forskellige farver. En dag bliver han træt af at han ikke ligner de andre elefanter. Han maler sig i samme farve, som alle sine venner. Pludselig lægger ingen mærke til Elmer. Alle hans venner går forbi ham og giver ham ingen opmærksomhed. Men pludselig begynder det at regne og al malingen skylles af Elmers krop, hvorefter alle hans farver igen kommer til syne og hans venner glade omfavner Elmer, som igen er helt sig selv. Moralen er at her på friskolen skal man turde stå ved sig selv og der skal være plads til alle forskelligheder i vores fællesskab og vi skal respektere hinanden for vores forskelligheder.

Hvad forstår vi ved mobning?

Et barn bliver mobbet, når andre udsætter ham eller hende for gentagne handlinger og overskridelse af barnet personlige grænser. Mobning er alles ansvar – ingen er uskyldig tilskuer.

Vi skelner mellem tre forskellige typer mobning:

Psykisk mobning: Når et barn systematisk holdes ude fra fællesskabet, kaldes øgenavne eller bliver mobbet med udseende.

Fysisk mobning: Når et barn systematisk udsættelses for voldelig mobning i form slag, spark og skub.

Online mobning: Når mobningen foregår systematisk mod et barn på de sociale medier, via snap eller sms.

Forebyggende tiltag på friskolen

Vi har på friskolen indarbejdet forskellige tiltag og rutiner, som er forebyggende for at der finder mobning sted.

 • Legepatrulje, hvor ældste trin arrangerer frikvartersaktiviteter for yngste og mellemste trin.
 • Trivsel og demokrati på skemaet på alle trin.
 • Læsegrupper hvor de ældste elever læser højt for de små
 • Frugtpatrulje, hvor de ældste elever skærer frugt ud i pauserne til resten af skolen.
 • Fortælletimer hver dag for hele skolen, hvilket styrker fællesskabet.
 • Elevråd for alle klassetrin, hvor forskellige tiltag og emner tages op til fælles drøftelse.
 • Emneuger på tværs af skolen
 • Arbejdslørdage, hvor børn, ansatte og forældre i fælleskab står sammen op at vedligeholde skolen.
 • Overnatninger på skolen
 • Forældreråd på alle trin, som arrangerer fælles arrangementer i løbet af året.
 • Børnemøder i SFO, hvor forskellige emner og tiltag drøftes i fælles forum.
 • Mobilfrie hverdage, for at styrke fællesskabet og nærværet.
 • SSP-samarbejde
 • Klasseregler, som vedtages hvert år af den pågældende klasse/trin.
 • Fokus på sprog og sprogbrug. Forskellige tiltag og pointordninger for at komme grimt sprog til livs.
 • Fælles sprogpolitik med foreningslivet i Højmark

Hvis der mobbes:

 • Barnet kontakter sin lærer eller enhver voksen på friskolen
 • Forældrene kontakter læreren eller lederen på friskolen
 • Den ansatte kontakter lederen

 Sådan handler vi, hvis der mobbes:

 • Grundig afdækning af episoden
 • Samtaler i grupper og/eller alene med de involverede
 • Forældrene kontaktes og involveres
 • Åbenhed om situationen
 • Konfliktløsning og handlingsplan aftales
 • Dato for evalueringsmøde aftales
 • Lederen følger sagen tæt og vurderer/rådgiver ved fortsatte tiltag 

Mobning er et fælles ansvar. Her er nogle gode råd til forældrene:

 • Tal aldrig dårligt om dit barns klassekammerater eller deres forældre
 • Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på kryds og tværs på trinnet og på friskolen som helhed
 • Gør dit til, at der kommer fokus på alle børn og ikke kun de meget synlige.
 • Opfordr dit barn til at forsvare den kammerat, der ikke forsvarer sig selv.
 • Gør dit til, at barnet så vidt muligt deltager i alles fødselsdage.
 • Fortæl dit barn at fødselsdagsfester er forskellige, og at det er en del af spændingen
 • Prioriter samværet med andre forældre på trinnet og på friskolen

Ovenstående udgave er revideret september 2022

Powered By WordPress | LMS Academic